Badania kliniczne

Badanie CA209-227

Niedrobnokomórkowy Rak Płuc

Otwarte, randomizowane badanie kliniczne 3 fazy porównujące leczenie Nivolumabem lub Nivolumabem w połączeniu z Ipilimumabem z dwulekową chemioterapią zawierającą pochodne platyny u pacjentów dotychczas nieleczonych chemioterapią w IV stopniu zaawansowania lub z nawrotem niedrobnokomórkowego raka płuc (NDRP) (CA209-227).

Czytaj więcej

Miejsce prowadzenia Badania Numer kontaktowy
Oddział Chemioterapii
Regionalny Ośrodek Onkologiczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łodź
48792206646
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku
Al. Zwycięstwa 31/32
80-219 Gdańsk
48583452069
Oddział Onkologii i Radioterapii
Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.
Ul. Powstania Styczniowego 1
81-519 Gdynia
48587260156
Ambulatorium Chemioterapii
Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka
ul. dr I. Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
48523743109
Centrum Onkologii-Instytyt
im. M.Skłodowskiej-Curie O. w Gliwicach
ul.Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
48322788805
Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej
Centrum Onkologii – Instytutim. Marii Skłodowskiej Curie
Ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
48225463066

 

Badanie CA209-451

Niedrobnokomórkowy Rak Płuc

Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, badanie 3 fazy porównujące skuteczność Nivolumabu, Nivolumabu w połączeniu z Ipilimumabem lub placebo w leczeniu podtrzymującym u pacjentów w zaawansowanym stadium drobnokomórkowego raka płuc (DRP) po zakończeniu chemioterapii pierwszego rzutu pochodnymi platyny (CA209-451)

Czytaj więcej

Miejsce prowadzenia Badania Numer kontaktowy
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku
Al. Zwycięstwa 31/32
80-219 Gdańsk
48583452069
Oddział Onkologii i Radioterapii
Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.
Ul. Powstania Styczniowego 1
81-519 Gdynia
48587260156
Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej
Centrum Onkologii – Instytutim. Marii Sklodowskiej Curie
Ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
48225463066

 

Badanie STARTRK-2

https://onkologia.gumed.edu.pl/

https://onkologia.gumed.edu.pl/39030.html

Guzy lite RXDX-101-02

IGNYTA

Prowadzone metodą otwartej próby, wieloośrodkowe realizowane metodą koszykową badanie fazy II entrectinibu w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowaną lub przerzutową postacią guzów litych z rearanżacją genów NTRK1/2/3, ROS1 lub ALK prof Rafał Dziadziuszko
dr Ewa Szutowicz-Zielińska
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Krzysztof Konopa
Agnieszka Kukowska
tel. 58 349 2214

 

Badanie jest dedykowane chorym z miejscowo zaawansowaną i uogólnioną postacią nowotworów płuc.

 

Oficjalna informacja o badaniu:

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02568267.