Rada Naukowa Forum Raka Płuca

Prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem

Onkolog, profesor w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Autor ponad 500 doniesień naukowych. Laureat wielu krajowych i międzynarodowych nagród naukowych oraz tytułu „Wybitny Polak” Fundacji „Teraz Polska”. Członek Polskiej Akademii Umiejętności, Academia Europea i European Academy of Cancer Sciences. Były prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, członek Zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem, koordynator projektu „Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024”.


Prof. dr hab. n. med. Dariusz Kowalski

Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej w Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Specjalizacje: Onkologia Kliniczna, Radioterapia Onkologiczna

Obszar zainteresowania:

  • Skojarzone leczenie NDRP i DRP
  • Leczenie ukierunkowane molekularnie
  • Leczenie immunokompetentne
  • Rzadkie nowotwory obszaru KLP (nowotwory, grasicy, opłucnej, tchawicy, zarodkowe śródpiersia)
  • Nowe techniki radioterapii (SBRT, IMRT)
  • Leczenie wspomagające

Prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.


Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

Jest kierownikiem Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii-Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Od 1998 roku do chwili obecnej pełni funkcję krajowego konsultanta w dziedzinie onkologii klinicznej. Jest również prezesem ustępującym Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i członkiem innych towarzystw naukowych. Posiada specjalizację z onkologii klinicznej i radioterapii nowotworów.

Przedmiotem jego zawodowych zainteresowań są skojarzone leczenie raka płuca i raka piersi, wprowadzanie nowych metod systemowego leczenia nowotworów, leczenie hormonalne i postępowanie wspomagające w onkologii. Jest autorem i współautorem 600 prac naukowych publikowanych w kraju i za granicą oraz redaktorem i współredaktorem 22 podręczników.


Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski

Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu (1975), następnie adiunkt, docent i profesor w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej w tej Akademii. Od 1992 kierownik kliniki, a od 1998 kierownik Kliniki Chirurgii w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Pierwsza publikacja z zakresu onkologii – 1978 r.: „Leiomyoma of the lung”, J Thoracic Cardiovasc Surg,. Praca doktorska (1978) i praca habilitacyjna (1988) o tematyce onkologicznej. W pierwszej wykazano jednoznacznie, że tzw. „zespół płata środkowego” może mieć etiologię nowotworową i wystąpienie określonych objawów powinno skłaniać do poszukiwania zmian nowotworowych w drzewie oskrzelowym.

Praca habilitacyjna poświęcona była nowatorskiej metodzie paliatywnego leczenia nowotworowej niedrożności dróg oddechowych. Publikacja opisująca tą metodę była pierwszą, jaka ukazała się w piśmiennictwie medycznym („Palliative intubation of the tracheobronchial tree”, J.Thorac Cardiovasc Surg, 1987).


Prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau

Profesor, Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego im.  Karola Marcinkowskiego w  Poznaniu. Specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej oraz  chemioterapii nowotworów.

Zainteresowania oraz wieloletnie doświadczenie naukowe i kliniczne profesora Rodryga Ramlau koncentrują się  głównie na nowych metodach terapii chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca, drobnokomórkowego raka płuca, złośliwego międzybłoniaka opłucnej , grasiczaka oraz terapiach ukierunkowanych molekularnie. Zajmuje  się  również  leczeniem  chorych  na  raka  piersi,  nowotwory  przewodu  pokarmowego  oraz  układu moczowo-płciowego. W ramach Polskiej Grupy Ekspertów w dziedzinie onkologii, od kilku lat bierze czynny udział w opracowywaniu standardów leczenia onkologicznego.

W latach 1995 – 2014 ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, obecnie kieruje Oddziałem Chemioterapii Kliniki Onkologii w Poznaniu.

Autor i współautor ponad 240 prac naukowych w recenzowanych czasopismach zagranicznych i krajowych. Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Oddział w Poznaniu, członek wielu międzynarodowych towarzystw naukowych.


dr n. med. Joanna Didkowska

Ukończyła Uniwersytet Warszawski, gdzie uzyskała dyplom na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją cybernetyka i informatyka. W Centrum Onkologii uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Ukończyła również Podyplomowe Studium Public Relations przy Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. Od początku pracy zawodowej jest związana z Zakładem Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Złośliwych i Krajowym Rejestrem Nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie, gdzie zajmuje się analizą epidemiologiczną i monitorowaniem sytuacji epidemiologicznej w zakresie nowotworów złośliwych w Polsce. Brała udział m.in. w pracach międzynarodowego zespołu MADAME (Mathematical Methods and Modelling in the Sciences 2000–2003) oraz w projekcie finansowanym przez Unię Europejską Closing the Gap — Reducing Premature Mortality. Baseline for Monitoring Health Evolution Following Enlargement. Uczestniczy w badaniach populacyjnych czynników ryzyka zachorowalności na nowotwory złośliwe oraz w monitorowaniu geograficznego zróżnicowania zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce (współautor wielu publikacji z tej dziedziny). Jest współautorem rocznego biuletynu dotyczącego nowotworów złośliwych w Polsce. Od wielu lat wykłada na kursach specjalistycznych organizowanych przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zarówno dla lekarzy, jak i pielęgniarek oraz na kursach organizowanych przez PTOK. Jest członkiem Stowarzyszenia Rejestrów Nowotworowych w Polsce (do 2004 prezes Stowarzyszenia), Polskiego Komitetu TNM International Union Against Cancer, była przewodniczącą jednej z pierwszych w Polsce Komisji Etycznych.


dr n. med. Marta Mańczuk

Matematyk, epidemiolog, doktor nauk medycznych z zakresu epidemiologii nowotworów. Stypendystka Fulbrighta w latach 2014-2015. Adiunkt w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Kieruje Pracownią Prewencji Pierwotnej Nowotworów w Zakładzie Epidemiologii. Ekspertka Polskiej Ligi Walki z Rakiem w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów. W pracy naukowej skupia się na związanych ze stylem życia czynnikach ryzyka nowotworów.