Nowotwór płuca i oskrzela – innowacyjne metody leczenia i koszty gospodarcze

To tytuł wydanego niedawno raportu Polskiej Grupy Raka Płuca oraz Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO pod redakcją naukową prof. dr hab. Eweliny Nojszewskiej ze Szkoły Głównej Handlowej. Składa się on z dwóch zasadniczych części: medycznej i ekonomicznej, w których poszczególne rozdziały zostały napisane przez autorów od lat badających opisywane zagadnienia.

Jak czytamy we wstępie raportu, w części medycznej, w rozdziale pierwszym przedstawiona została charakterystyka epidemiologiczna i kliniczna niedrobnokomórkowego raka płuca. W rozdziale drugim uwaga została skoncentrowana na chirurgicznym leczeniu raka płuca. Na tym tle ważny jest kolejny rozdział, trzeci, w którym dokonano porównania skuteczności mierzonej zmianami przeżycia liczonego w dniach dwóch metod chirurgicznych jakimi są torakotomia i VATS. W rozdziale czwartym przedmiotem zainteresowania jest radioterapia stereotaktyczna w leczeniu nowotworów płuca. Natomiast problemy związane z radiochemiterapią w III stopniu zaawansowania niedrobnokomórkowego raka płuca zostały przedstawione w rozdziale piątym. Kolejne dwa rozdziały poświęcone są leczeniu inhibitorami kinazy tyrozynowej. W rozdziale szóstym przestawiono wstęp do takiego leczenia, a w siódmym omówiono inhibitory kinazy tyrozynowej w leczeniu 1. linii chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w stopniu IIIB lub IV. W rozdziale ósmym zawarte jest podsumowanie całej części medycznej. W części ekonomicznej zawarte są wszystkie aspekty kosztowe związane z rakiem płuca i oskrzela. I tak, w rozdziale dziewiątym przeanalizowane są koszty leczenia, czyli koszty bezpośrednie poniesione w wybranych latach: 2012, 2015 i 2017 przez publicznego płatnika, jakim jest NFZ. Dziesiąty rozdział zawiera opis i wyniki badań dotyczących nowotworu złośliwego oskrzela i płuca jako przyczyny niezdolności do pracy przeprowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla tych samych wybranych lat. W ostatnim, dziesiątym rozdziale zaprezentowane są wyniki obliczeń pokazujące koszty pośrednie mierzone niewytworzonym PKB na skutek absenteizmu chorych i ich nieformalnych opiekunów, prezenteizmu obu grup, niezdolności do pracy i przedwczesnych zgonów. W aneksie do rozdziału przedstawiono skutki dla finansów publicznych analizowanych nowotworów w wybranych latach: 2012, 2015, 2017.

Pełna publikacja dostępna jest pod linkiem: https://innowo.org/userfiles/publikacje/Raport_nowotw%C3%B3r%20p%C5%82uca%20i%20oskrzela.pdf

Raport powstał przy wsparciu firm: AstraZeneca, BMS, Medtronic, Takeda.

Zapisz się do newslettera